Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Om te kunnen profiteren van het voordeelnetwerk van Mats dient u zich te registreren op deze website. Vervolgens sturen we u de Mats-pas gratis toe. Hierna kunt u bij de op het voordeelnetwerk van Mats aangesloten deelnemers waardepunten sparen en/of verzilveren. Bij registratie gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden. Tevens wijzen wij u op het Privacy statement waarin beschreven staat hoe wij uw privacy waarborgen en hoe wij uw (persoons)gegevens verwerken.

1.Deelnamevoorwaarden

1.1 Aanmelding

Bij de registratie dient u een keuze te maken voor de vereniging of het sportproject welke u graag financieel wilt steunen. Hierbij dient u kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn gegaan met de Algemene voorwaarden.

1.2 Ontvangen pas

Na registratie wordt de MATS-pas binnen uiterlijk 21 dagen thuisgestuurd.

1.3 Sponsoring

Bij iedere aankoop in het Mats-voordeelnetwerk gaat automatisch 10% van de door u verkregen korting als sponsoring naar de vereniging die u heeft opgegeven.

1.4 Bijdrage pas

De Mats-pas ontvangt u gratis. De eerste verkregen 25 waardepunten per jaar kunt u niet verzilveren. Deze zijn ter bestrijding van de kosten van het voordeelnetwerk. Het opgebouwde spaartegoed daarboven is vrij te besteden in het gehele Mats voordeelnetwerk.

1.5 Opzegging

Beëindigen van deelname aan het programma van Mats is mogelijk en dient schriftelijk per e-mail of aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging te geschieden. Na ontvangst van uw opzegging blijft uw account nog zes maanden actief. De overgebleven waardepunten vervallen en komen ten goede aan Mats. Indien uw account 24 maanden niet gebruikt is, wordt dit beschouwd als een opzegging en komt uw deelname per direct te vervallen. De overgebleven waardepunten vervallen en komen ten goede aan Stichting beheer Matsjezelf.

1.6 Persoonlijk account

Nadat u zich heeft geregistreerd en de Mats-pas heeft ontvangen beschikt u over een persoonlijk account. Met uw e-mail en wachtwoord komt u in uw eigen, beveiligde, persoonlijke omgeving. Hier zijn alle transacties die u heeft gedaan zichtbaar en kunt u uw spaarsaldo en het bedrag dat u voor uw vereniging heeft gespaard terugzien. Bij verlies of diefstal kunt u de pas direct blokkeren via deze account. Vanaf dat moment zijn uw waardepunten geblokkeerd en verzekerd. U krijgt binnen 30 dagen een nieuwe pas toegestuurd die aan uw account is gekoppeld en waarop uw spaarsaldo is bijgeschreven. Door het aanmaken van een account en door akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden verklaart u te voldoen aan alle voorschriften voor deelname aan het programma en verklaart u de pas niet te gebruiken in strijd met enige wettelijke bepalingen. Het is niet toegestaan de pas en het account te gebruiken op een manier dat het voordeelnetwerk van Mats hier schade van ondervindt. Indien er sprake is van misbruik of een vermoeden daarvan van de Mats-pas, zijn Mats Jezelf B.V. en/of haar partners gerechtigd tot inname van de pas en beëindiging van deelname aan het programma zonder enige vorm van schadeplicht jegens de pashouder.

2. Sparen en verzilveren in het Mats voordeelnetwerk

2.1 Waardepunten sparen

Het programma van Mats biedt u vele voordelen. Bij het doen van aankopen bij een van de aangesloten deelnemers ontvangt u waardepunten. Eén waardepunt staat gelijk aan 1,- euro. U kunt waardepunten op verschillende manieren ontvangen:

Terminal

Bij vele aangesloten winkels ontvangt u het kortingspercentage dat zichtbaar is op deze website. Deze korting wordt door de winkelmedewerker via de terminal rechtstreeks in waardepunten op uw account gestort.

Webshops

Via de website kunt u bij diverse partners in de webshops producten kopen waarover u korting ontvangt. Deze korting wordt in de vorm van waardepunten op uw account gestort, nadat wij van de partner de betalingsbevestiging hebben ontvangen.

Smashpoints

Aan vele producten van diverse leveranciers, producenten en partners zijn Smashpoints toegevoegd. Deze Smashpoints hebben een vooraf bepaalde waarde. Door de code die op de Smashpoint staat vermeld in te voeren op uw persoonlijke account worden de waardepunten aan uw saldo toegevoegd. Deze transacties worden ‘s nachts verwerkt waardoor de waardepunten de volgende dag zichtbaar zijn op uw account.

Het ruilen van producten of goederen geschiedt conform de reglementen van de deelnemers. Er is geen restitutie van de reeds bijgeschreven waardepunten mogelijk.

2.2 Waardepunten verzilveren

Indien de jaarlijkse bijdrage (van 25 waardepunten) is voldaan, zijn alle waardepunten vrij ter besteding van de pashouder. Deze waardepunten zijn naar eigen keuze te verzilveren bij de deelnemers die aangesloten zijn op het voordeelnetwerk van Mats. Bij het verzilveren met waardepunten wordt over de aankoop geen korting gegeven. Het is niet mogelijk waardepunten om te zetten in euro’s en te storten op uw eigen bank-/girorekening.

2.3 Deelnemers

Er is een diversiteit aan deelnemers aangesloten op het voordeelnetwerk van Mats. U kunt hierbij denken aan landelijke winkelketens, lokale winkels, webshops en diverse producenten. Alle deelnemers staan vermeld op de website en krijgen hierdoor de mogelijkheid tot het doen van aanbiedingen. Alle winkels zijn duidelijk herkenbaar aan het Mats-acceptatievignet. Het zoeken van aanbiedingen en deelnemers is mogelijk via de website. Mats kan niet aansprakelijkheid gesteld worden voor:

– het besluit van een partner om geen aanbiedingen meer te doen;

– mankementen in het bestel-, betaal- en afleverproces van de producten;

– het ruilreglement van de partner.

3. Website www.matsnederland.nl

3.1 www.matsnederland.nl

Alle deelnemers staan vermeld op de website en krijgen hierdoor de mogelijkheid tot het doen van aanbiedingen. Het is mogelijk deelnemers en/of producten te zoeken door middel van de zoekfuncties.

4. Privacy statement

Mats Jezelf B.V. spant zich naar alle redelijkheid in om uw privacy te waarborgen en draagt zorg voor goede beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Alle persoonlijke informatie die door u aan Mats Jezelf B.V. wordt verstrekt, zal vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in het Privacy statement zijn omschreven. Op de rechtsverhouding tussen u en Mats Jezelf B.V. is Nederlands recht van toepassing. De registratie en verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Mats Jezelf B.V. heeft het Mats spaar- en kortingsprogramma aangemeld bij het College van Bescherming Persoonsgegevens (“CBP”) te Den Haag onder nummer m1367759.

5. Intellectueel eigendomsrecht

Het is een ieder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mats Jezelf B.V. informatie die is opgenomen in deze website op welke wijze dan ook te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

6. Diversen

6.1 Aanpassingen in de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder moment aangepast worden door Mats Jezelf B.V. U wordt daarom geadviseerd de Algemene voorwaarden regelmatig door te nemen.

6.2 Nietig verklaring of vernietiging bepaling(en)

Indien er enige bepaling van de Algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Mats Jezelf B.V. zal dan, indien nodig, een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling.

6.3 Nederlands recht/geschillen

Op deze Algemene voorwaarden, die gedeponeerd zijn en ook ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen over de uitleg van deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

Bezoek ook onze overige pagina’s:

Contact
Disclaimer
Hoe werkt het
Registreren
Sportverenigingen
Welkom bij Mats